პარტნიორები

 

        საკაბელო ტელევიზიების ოპერატორთა ევროპის ასოციაცია                       

საკაბელო ტელევიზიების უკრაინის ასოციაცია
ასოციაცია „უკრტელესეტ"
საკაბელო ტელევიზიების ოპერატორთა და ტელესაინფორმაციო ქსელების სრულიად უკრაინის ასოციაცია
   ელექტრონული კომუნიკაციების პოლონეთის პალატა
   ლატვიის ტელეკომუნიკაციების ასოციაცია

რუსეთის საკაბელო ტელევიზიების ასოციაცია

                

საეთერო-საკაბელო ტელევიზიების მოლდოვეთის ასოციაცია

   ტელეკომუნიკაციური დარგობრივი კავშირი ბელორუსი
                 სომხეთის საკაბელო ტელემაუწყებელთა ასოციაცია
 საკაბელო ტელევიზიების ოპერატორთა ლიტვის ასოციაცია
 

ელექტრონული კომუნიკაციების ლატვიის ასოციაცია