პარტნიორები

 

        საკაბელო ტელევიზიების ოპერატორთა ევროპის ასოციაცია                       

საკაბელო ტელევიზიების უკრაინის ასოციაცია
ასოციაცია „უკრტელესეტ"
საკაბელო ტელევიზიების ოპერატორთა და ტელესაინფორმაციო ქსელების სრულიად უკრაინის ასოციაცია
   ელექტრონული კომუნიკაციების პოლონეთის პალატა
   ლატვიის ტელეკომუნიკაციების ასოციაცია

 

                

საეთერო-საკაბელო ტელევიზიების მოლდოვეთის ასოციაცია                 სომხეთის საკაბელო ტელემაუწყებელთა ასოციაცია
 საკაბელო ტელევიზიების ოპერატორთა ლიტვის ასოციაცია
 

ელექტრონული კომუნიკაციების ლატვიის ასოციაცია